Visa Med Delfinariu: 0241 544 033 Visa Med Dobrogea: 0341 447 820

Politica De Confidentialitate

Informații generale

Visa Med este OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

Informatii referitoare la site

Conținutul website-ului www.visa-med.ro este proprietatea exclusivă a societății SC SC KINETERRA CONCEPT SRL cu sediul în Str. CAIUTI 57 Constanta, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/262/2013, având cod fiscal 31180432.

În calitate de operator de date, Visa Med urmărește în permanență și se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Această Politică privind confidențialitatea este valabilă începând cu 25 mai 2018 și are rolul de a vă informa cu privire la:

  • activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al funcțiilor din cadrul Site-ului;
  • prelucrările datelor cu caracter personal derulate de catre Visa Med, în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos.
Definiții

Vizitator – orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul.

Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor și raporturilor pe care dumneavoastră le aveți cu Visa Med, respectiv în raport de interacțiunile cu site-ul. Astfel, Visa Med ar putea prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • în cazul formularului de contact: nume, prenume, email;
  • in cazul chestionar privind satisfacerea pacientului: nume, prenume, varsta, sexul

Scopurile și temeiurile prelucrărilor de date cu caracter personal mentionate mai sus sunt interesul legitim, îmbunătățirea serviciilor, gestionarea solicitărilor/ reclamațiilor si personalizarea serviciilor la cerere.

Scopurile și temeiurile prelucrărilor de date cu caracter personal mentionate mai sus sunt interesul legitim, contractual si prestarea serviciilor de asistenta medicala.

În cazul candidaților pentru angajare: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, post/funcție, oraș, CV (care poate să includă, printre altele, următoarele date în plus față de cele menționate anterior, respectiv: imagine, formare profesională, informații privind actualul loc de muncă).

Scopurile și temeiurile prelucrărilor de date cu caracter personal mentionate mai sus sunt interesul legitim, contractual in scopuri de recrutare – în contextul prelucrării datelor candidaților pentru angajare.

In cazul potențialilor clienți colaboratori (corporate), cum ar fi, în contextul solicitării unei oferte: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, funcție reprezentant și/sau persoana de contact.

Scopurile și temeiurile prelucrărilor de date cu caracter personal mentionate mai sus sunt interesul legitim si contractual.

În cazul persoanelor care contactează Visa Med prin intermediul Call Center-elor afișate pe Site sau adresa de e-mail.

Programărilor pentru serviciile decontate de CAS sau in regim privat, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, calitatea de asigurat, informații privind trimiterea medicală, data nașterii, numărul de telefon.

  • Solicitărilor, reclamațiilor și a sugestiilor telefonice, precum și cele transmise prin e-mail pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de domiciliu, telefon, adresă e-mail.

Scopurile și temeiurile prelucrărilor de date cu caracter personal mentionate mai sus sunt interesul legitim, îmbunătățirea serviciilor, gestionarea solicitărilor/ reclamațiilor si personalizarea serviciilor la cerere.

Temeiul juridic al acestor activități de prelucrare îl reprezintă interesul legitim al Visa Med de a își îmbunătății serviciile, a gestiona solicitările/reclamațiile primite și adaptarea serviciilor necesare fiecărei persoane interesate, de a presta serviciile de asistență medicală, gestionarea sistemelor și serviciilor medicale, respectiv de a recruta personal.

Fișiere de tip cookie

Site-ul folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de cookies disponibila pe site-ul Visa Med (www.visa-med.ro).

Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Visa Med poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanții săi legali, partenerii contractuali (cum ar fi, laboratoare colaboratoare, unitati sanitare), inclusiv, împuterniciți, autorități judecătorești sau alte autorități publice.

Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Visa Med va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum și în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligația de arhivare.

Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Visa Med acordă o importanță deosebită confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare din prezenta politică de confidențialitate. În acest sens, Visa Med implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea datelor cu caracter personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziție de către Visa Med, de a naviga pe Site și de a beneficia de facilitățile oferite pe acest spațiu. În unele cazuri, refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Site-ului (de exemplu, imposibilitatea înregistrării solicitării dumneavoastră). Pentru activitățile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

Visa Med poate actualiza prezenta Politică privind confidențialitatea ulterior, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului privind orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, am desemnat un responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați prin:

E-mail la adresa office@visa-med.ro sau in scris la adresa Str. Caiuti, Nr. 57, Constanta.